Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / +Lanzi / Sets / 重返丽江 Lijiang 2005
51 items

N 0 B 370 C 0 E Oct 1, 2005 F May 25, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

踏上大石桥,又看见了曾经居住过的客栈,好亲切的感觉。

云南 丽江 大研古镇

Dayan Old Town
Lijiang
Yunnan

Tags:   Lijiang Yunnan China 丽江 云南

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

从白沙村骑脚踏车回束河途中,有好多值得停下欣赏的风景。

云南 丽江 白沙村

Baisha Old Town
Lijiang
Yunnan

Tags:   I LOVE NATURE Sky Lijiang Yunnan China 天空 丽江 云南

N 0 B 487 C 0 E Oct 1, 2005 F May 25, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

云南 长江第一湾沿岸

Yangtse River
Lijiang
Yunnan

Tags:   Lijiang Yunnan China 丽江 云南

N 1 B 459 C 0 E Oct 1, 2005 F May 25, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

云南 泸沽湖

Lugu Lake
Yunnan

Tags:   I LOVE NATURE Lake Lijiang Yunnan China 丽江 云南

N 2 B 287 C 1 E Oct 1, 2005 F May 25, 2006
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

云南 丽江 拉市海

Lashihai Lake
Lijiang
Yunnan

Tags:   I LOVE NATURE Lake Sky Lijiang Yunnan China 丽江 云南


9.8%