Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Du Tử Nguyễn / Sets / Thiên thần
Nguyễn Chương / 98 items

N 0 B 81 C 1 E Oct 3, 2011 F Oct 3, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 1 B 94 C 4 E Oct 1, 2011 F Oct 3, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

out focus , trouble of MF lens : you miss the precious moments so often

N 1 B 180 C 7 E Sep 18, 2011 F Sep 18, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

đi kèm con mình chụp ké con người ta

----------------------------------- MF with Super Meyer Optik 135/3.5

N 1 B 167 C 3 E Sep 17, 2011 F Sep 19, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Chợ đêm Đồng Xuân
-----------------------------------
MF with Super Takumar 55/1.8

N 2 B 155 C 3 E Sep 17, 2011 F Sep 19, 2011
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Chợ đêm Đồng Xuân
----------------------------------- MF with Super Takumar 55/1.8


5.1%