Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2015硬漢嶺
5 items

N 92 B 4.8K C 37 E Mar 13, 2015 F Mar 16, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

海拔616公尺的硬漢嶺,是觀音山的最高山峰,因昔日憲兵學校曾在此訓練「硬漢精神」而得名,嶺上有一座牌樓,兩旁一副石刻對聯「走路要找難路走,挑擔要揀重擔挑;為學硬漢而來,為作硬漢而去」。

Tags:   TAIWAN New Taipei Wugu Guanyin Mountain Bali Cityscape light River Danshui River Yinghan Peak Glass Light 台灣 新北市 八里區 五股區 觀音山 硬漢嶺 琉璃光 雲霧 平流霧

N 77 B 2.2K C 28 E Mar 13, 2015 F Mar 17, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN New Taipei Wugu Bali Mountain Guanyin Mountain Glass Light Cityscape Lighting fog clouds Yinghan Peak 台灣 新北市 八里區 五股區 觀音山 硬漢嶺 琉璃光 平流霧

N 90 B 2.3K C 27 E Mar 13, 2015 F Mar 18, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN New Taipei Wugu Bali Mountain Cityscape Glass Light Yinghan Peak Danshui River Guanyinshan 台灣 新北市 八里區 五股區 觀音山 硬漢嶺 琉璃光 關渡 平流霧

N 71 B 2.3K C 24 E Mar 13, 2015 F Mar 30, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN New Taipei Bali Wugu Guanyinshan Mountain CLOUDS Glass Light Danshui River Yinghan Peak Cityscape 台灣 新北市 八里區 五股區 觀音山 硬漢嶺 平流霧 琉璃光 淡水河

N 89 B 7.6K C 29 E Mar 13, 2015 F Apr 30, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   TAIWAN New Taipei Wugu Guanyinshan Clouds Light 台灣 新北市 五股區 觀音山 硬漢嶺 琉璃光 淡水河 Glass Light Danshui River


100%