Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / nans0410(busy) / Sets / 2012 Haneda Airport
5 items

N 11 B 728 C 42 E Nov 4, 2012 F Nov 28, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

羽田機場,舊稱「東京國際機場」,於1931年開放使用。1978年新建的成田機場(NRT)完工後,成田機場便接手了東京大部份的國際航空交通量,羽田機場便作為國內線航空交通之用。 2010年10月21日第四條跑道落成啟用,恢復32年來的國際航班服務。

N 18 B 491 C 51 E Nov 4, 2012 F Nov 29, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

21012/11/29 Explore

N 8 B 366 C 44 E Nov 4, 2012 F Dec 4, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M
N 36 B 632 C 53 E Nov 4, 2012 F Dec 5, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

2012/12/05 Explore

N 19 B 598 C 49 E Nov 4, 2012 F Dec 13, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

2012/12/13 Explore


100%