Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / 衰尾道人 www.yhlaa.com
5,995 items

N 7 B 1.6K C 2 E Oct 30, 2012 F Oct 31, 2012
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Tags:   life graffiti man sleep color purple wall street homeless San Francisco SF CA California USA America snap travel Leica M8 Zeiss

N 14 B 1.8K C 1 E Jan 11, 2019 F Feb 20, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M
N 21 B 3.5K C 1 E Dec 19, 2015 F Dec 31, 2015
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

10A小屋,也許有很多不同的名字,但至少我們是這麼稱呼它的。這裡的一年,是我在英國擁有第一個寒冷的冬天。距離那個冬天已經三個夏天了,新的房客用還不錯的喇叭在客廳聽著小碎拍很多的電音。

N 20 B 1.8K C 1 E May 20, 2019 F May 20, 2019
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

Tags:   The White House building Architecture Arch Daily explore exterior White House ruin abandoned Nikon D850

N 17 B 1.2K C 1 E Apr 3, 2020 F May 2, 2020
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • O
 • L
 • M

0.1%