Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / 反光鏡的視野 / Sets / 2008-06-01 荷花之美
9 items

N 0 B 166 C 0 E Jun 1, 2008 F Apr 25, 2009
  • DESCRIPTION
  • COMMENT
  • O
  • L
  • M

一位拍攝底片的攝影前輩,在拍照前仔細觀摩荷花那美麗的姿態,在決定好的瞬間...

N 0 B 49 C 0 E Jun 1, 2008 F Apr 25, 2009
  • DESCRIPTION
  • COMMENT
  • O
  • L
  • M

確定好之後,就是按下快門的瞬間了。


55.6%