Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / Dimitil / Sets / Kalamos Paou
Dimitrios Tilis / 6 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

My Board “Animals,birds,flocks,troops” on gettyimages

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Η…κουφαλίτσα ονόματι Παρδάλω ήταν ένα από τα συνολικά έξι γατάκια τα οποία μας χάρισαν την τρυφερή συντροφιά τους καθ’όλη την διάρκεια των διακοπών μας στον Κάλαμο.
Αγαπημένο τους παιχνίδι να τρυπώνουν στις κουφάλες των γέρικων ελαιοδένδρων και να ξεπροβάλλουν τα μουτράκια τους απ’όπου έβρισκαν άνοιγμα.

The ... mite with the name Pardalo(in popular greek multicolor) was one of the total six kittens that gave us their tender companions throughout our holiday in Kalamos.They liked to play their toes in the old olive groves and to open their moths where they found opening.

Tags:   cat kitten tree Nikkor 200-500mm New Photo Distillery

N 245 B 12.0K C 3 E Jul 15, 2017 F Oct 18, 2017
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

My Board “Animals,birds,flocks,troops” on gettyimages

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΠΗΛΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΟΥ)
Η Μονή του Αγίου Νικολάου η οποία είναι κτισμένη στη θέση Πάου, στα 2 χλμ. νοτιοδυτικά της Αργαλαστής, ιδρύθηκε το 1732 και καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1831. Ο μοναστηριακός χώρος είναι περιτειχισμένος και περιλαμβάνει στο κέντρο της μεγάλης αυλής τον ναό του Αγίου Νικολάου και τριγύρω λιθόκτιστα διώροφα κτίσματα με καμάρες. Ο πέτρινος ναός φέρει θολωτή οροφή, εσωνάρθηκα , λευκό τέμπλο και ,εξαιρετικές τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, μαρμάρινο δάπεδο με πεντάκτινο άστρο. Το μαρμάρινο υπέρθυρο φέρει επιγραφή με το έτος 1778. Ο ναός εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.

Το παλαιό μοναστήρι ανακατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σεβασμό στην ιστορικότητα του συγκροτήματος μετά την παραχώρησή του σε αυτό από την Κοινότητα Αργαλαστής από το 1985 μέχρι το 2084 και λειτουργεί ως συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο. Το συγκρότημα που αποτελείται από τον αύλειο χώρο, δωμάτια 8 δίκλινα και 1 τετράκλινο (+χώρο εστίασης και χώρο αναμονής), αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 25 ατόμων, αίθουσα συναντήσεων χωρητικότητας 20 ατόμων και ένα μικρό εκθεσιακό χώρο, περιβάλλεται από μια έκταση 600 στρεμμάτων Το φυσικό κάλλος και η τοποθεσία του –κοντά στην Αργαλαστή και σε κομβικό σημείο του οδικού και πεζοπορικού δικτύου επικοινωνίας των χωριών του νοτίου Πηλίου – το καθιστούν έναν ιδανικό χώρο για τη διενέργεια επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Το συγκρότημα που είναι επισκέψιμο (βλ. «Επισκεψιμότητα«), είναι πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργεί όλον τον χρόνο. Δύναται να φιλοξενήσει θερινά σχολεία και μικρές ομάδες εργασίας, ως και πολιτιστικά δρώμενα (συναυλίες, εκθέσεις…). Διατίθεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και σε φορείς και ομάδες εκτός του Π.Θ, που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό- για την διοργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας και γενικότερα επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς το φυσικό κάλλος, η διαθέσιμη υποδομή και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα φιλόξενο καταφύγιο και ένα πρόσφορο χώρο για τη υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων.
Το συγκρότημα λειτουργεί όμως και σαν χώρος φιλοξενίας πανεπιστημιακών, ερευνητών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών που επιθυμούν να μείνουν σε αυτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το οίκημα και ο περιβάλλον χώρος του προσφέρουν ιδανικές συνθήκες εργασίας.
Η φιλοξενία ομάδων και ατόμων στον χώρο αυτό γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο δικτυακό τόπο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Χώρων». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τηλ. 2421074641.
Δεν μπορώ παρά να επισημάνω και την εν των ών ουκ άνευ συμβολή του Nikkor 14-24 f/2.8 χωρίς τον οποίο καμιά από τις παρουσιαζόμενες εικόνες δεν θα είχαν επιτευχθεί λόγω της έκτασης των κτισμάτων και της στενότητος του αυλείου χώρου.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Το συγκρότημα της είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Θεία Λειτουργία θα τελείται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Πάου Αργαλαστής Πηλίου κάθε μήνα και συγκεκριμένα το πρώτο Σάββατο από τις 4 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου
Για ατομικές ή ομαδικές επισκέψεις ή δυνατότητα εκτέλεσης της Ιερής Θείας Λειτουργίας, εκτός Σαββατοκύριακου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Παύλο Δρογγίτη, στα τηλέφωνα: 24210-52491, 24230-55888, 6978259283 και email: pdrogit@uth.gr
Ο κ. Παύλος Δρογγίτης είναι εντεταλμένος υπάλληλος για την λειτουργία και τη συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού κέντρου της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Πάου - Αργαλαστής Πηλίου του οποίου την ευπροσηγορία και την ευγένεια είχαμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι και ωσίν όταν επικοινωνήσαμε μαζί του για να μας επιτραπεί η επίσκεψη και η φωτογράφιση του συγκροτήματος.

CONFERENCE & CULTURAL CENTER OF THE UNIVERSITY OF THESSALY AT ARGALASTI PELION (FORMER HOLY MONASTERY OF AGIOS NIKOLAOS PAU)
The Monastery of Agios Nikolaos, built at the place of Paou, 2 km southwest of Argalasti, was founded in 1732 and was destroyed by the Turks in 1831. The monastery area is walled and includes the church of St. Nicholas in the center of the large courtyard and stone-built two storey buildings with arches. The stone temple has a vaulted ceiling, an altar, a white temple, and extraordinary 18th-century frescoes, marble floor with a five-pointed star. The marble lintel is inscribed with the year 1778. The temple celebrates on December 6th.

The old monastery was rebuilt by the University of Thessaly, respecting the historicity of the complex after it was conceded to it by the Community of Argalasti from 1985 until 2084 and it functions as a congress and cultural center. The complex consists of the adjoining space, rooms 8 double and 1 quadruple (+ dining room and waiting area), a conference room with a capacity of 25 people, a meeting room with a capacity of 20 people and a small exhibition area, surrounded by an area of 600 acres The natural beauty and its location - near Argalasti and at a hub of the road and hiking network of the villages of southern Pelion - make it an ideal venue for scientific and cultural events.
The complex that is accessible (see "Trafficking") is fully equipped and operates all year round. It can accommodate summer schools and small working groups as well as cultural events (concerts, exhibitions ...). It is available both to members of the academic community of the University of Thessaly, as well as to organizations and groups outside the University of Thessaloniki, which are active both in Greece and abroad - for the organization of seminars, workshops and scientific, educational and cultural activities in general. natural beauty, available infrastructure and location make it a welcoming haven and a convenient venue for doing so.
The complex also serves as a space for the hospitality of academics, researchers, people of letters and the arts who wish to stay in it for a short time as the house and the surrounding area offer ideal working conditions.
The hosting of groups and individuals in this area is at the request of the interested parties on the site "Information System for Availability of Areas". For more information, please contact the University of Thessaly, the University of Thessaly, tel. 2421074641.
VISIBILITY
The complex is open to visitors throughout the year.
Divine Liturgy will be held at the Holy Monastery of Agios Nikolaos, Paus Argalasti, Pelion, every month, namely the first Saturday from July 4th to October 3rd
For individual or group visits or the ability to perform Holy Sacred Liturgy, except for the weekend, interested parties can contact Mr. Pavlos Droggitis by phone at: 24210-52491, 24230-55888, 6978259283 and email: pdrogit@uth.gr
Mr. Pavlos Drogitis is an official in charge of the operation and maintenance of the Cultural and Convention Center of IM Agios Nikolaos Poou - Argalastis Pelion, whose eagerness and courtesy we had the opportunity to find ourselves when we contacted him to allow us to visit and photograph the band.
I can only point out the never-ending contribution of Nikkor 14-24 f / 2.8 without which none of the presented images would have been achieved due to the extent of the buildings and the tightness of the courtyard.

Tags:   Paou Kalamos Argalasti Pelion Pilion Pelio Pilio Magnesia Thessaly mountPelion mountPelio mountPilion mountPilio monastery cloister orthodoxy orthodox monastery orthodox cloister religion church orthodox church tradition architecture traditional architecture cat animal

N 170 B 11.3K C 0 E Jul 15, 2017 F Oct 16, 2017
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΠΗΛΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΟΥ)
Η Μονή του Αγίου Νικολάου η οποία είναι κτισμένη στη θέση Πάου, στα 2 χλμ. νοτιοδυτικά της Αργαλαστής, ιδρύθηκε το 1732 και καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1831. Ο μοναστηριακός χώρος είναι περιτειχισμένος και περιλαμβάνει στο κέντρο της μεγάλης αυλής τον ναό του Αγίου Νικολάου και τριγύρω λιθόκτιστα διώροφα κτίσματα με καμάρες. Ο πέτρινος ναός φέρει θολωτή οροφή, εσωνάρθηκα , λευκό τέμπλο και ,εξαιρετικές τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, μαρμάρινο δάπεδο με πεντάκτινο άστρο. Το μαρμάρινο υπέρθυρο φέρει επιγραφή με το έτος 1778. Ο ναός εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.

Το παλαιό μοναστήρι ανακατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σεβασμό στην ιστορικότητα του συγκροτήματος μετά την παραχώρησή του σε αυτό από την Κοινότητα Αργαλαστής από το 1985 μέχρι το 2084 και λειτουργεί ως συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο. Το συγκρότημα που αποτελείται από τον αύλειο χώρο, δωμάτια 8 δίκλινα και 1 τετράκλινο (+χώρο εστίασης και χώρο αναμονής), αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 25 ατόμων, αίθουσα συναντήσεων χωρητικότητας 20 ατόμων και ένα μικρό εκθεσιακό χώρο, περιβάλλεται από μια έκταση 600 στρεμμάτων Το φυσικό κάλλος και η τοποθεσία του –κοντά στην Αργαλαστή και σε κομβικό σημείο του οδικού και πεζοπορικού δικτύου επικοινωνίας των χωριών του νοτίου Πηλίου – το καθιστούν έναν ιδανικό χώρο για τη διενέργεια επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Το συγκρότημα που είναι επισκέψιμο (βλ. «Επισκεψιμότητα«), είναι πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργεί όλον τον χρόνο. Δύναται να φιλοξενήσει θερινά σχολεία και μικρές ομάδες εργασίας, ως και πολιτιστικά δρώμενα (συναυλίες, εκθέσεις…). Διατίθεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και σε φορείς και ομάδες εκτός του Π.Θ, που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό- για την διοργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας και γενικότερα επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς το φυσικό κάλλος, η διαθέσιμη υποδομή και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα φιλόξενο καταφύγιο και ένα πρόσφορο χώρο για τη υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων.
Το συγκρότημα λειτουργεί όμως και σαν χώρος φιλοξενίας πανεπιστημιακών, ερευνητών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών που επιθυμούν να μείνουν σε αυτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το οίκημα και ο περιβάλλον χώρος του προσφέρουν ιδανικές συνθήκες εργασίας.
Η φιλοξενία ομάδων και ατόμων στον χώρο αυτό γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο δικτυακό τόπο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Χώρων». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τηλ. 2421074641.
Δεν μπορώ παρά να επισημάνω και την εν των ών ουκ άνευ συμβολή του Nikkor 14-24 f/2.8 χωρίς τον οποίο καμιά από τις παρουσιαζόμενες εικόνες δεν θα είχαν επιτευχθεί λόγω της έκτασης των κτισμάτων και της στενότητος του αυλείου χώρου.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Το συγκρότημα της είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Θεία Λειτουργία θα τελείται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Πάου Αργαλαστής Πηλίου κάθε μήνα και συγκεκριμένα το πρώτο Σάββατο από τις 4 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου
Για ατομικές ή ομαδικές επισκέψεις ή δυνατότητα εκτέλεσης της Ιερής Θείας Λειτουργίας, εκτός Σαββατοκύριακου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Παύλο Δρογγίτη, στα τηλέφωνα: 24210-52491, 24230-55888, 6978259283 και email: pdrogit@uth.gr
Ο κ. Παύλος Δρογγίτης είναι εντεταλμένος υπάλληλος για την λειτουργία και τη συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού κέντρου της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Πάου - Αργαλαστής Πηλίου του οποίου την ευπροσηγορία και την ευγένεια είχαμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι και ωσίν όταν επικοινωνήσαμε μαζί του για να μας επιτραπεί η επίσκεψη και η φωτογράφιση του συγκροτήματος.

CONFERENCE & CULTURAL CENTER OF THE UNIVERSITY OF THESSALY AT ARGALASTI PELION (FORMER HOLY MONASTERY OF AGIOS NIKOLAOS PAU)
The Monastery of Agios Nikolaos, built at the place of Paou, 2 km southwest of Argalasti, was founded in 1732 and was destroyed by the Turks in 1831. The monastery area is walled and includes the church of St. Nicholas in the center of the large courtyard and stone-built two storey buildings with arches. The stone temple has a vaulted ceiling, an altar, a white temple, and extraordinary 18th-century frescoes, marble floor with a five-pointed star. The marble lintel is inscribed with the year 1778. The temple celebrates on December 6th.

The old monastery was rebuilt by the University of Thessaly, respecting the historicity of the complex after it was conceded to it by the Community of Argalasti from 1985 until 2084 and it functions as a congress and cultural center. The complex consists of the adjoining space, rooms 8 double and 1 quadruple (+ dining room and waiting area), a conference room with a capacity of 25 people, a meeting room with a capacity of 20 people and a small exhibition area, surrounded by an area of 600 acres The natural beauty and its location - near Argalasti and at a hub of the road and hiking network of the villages of southern Pelion - make it an ideal venue for scientific and cultural events.
The complex that is accessible (see "Trafficking") is fully equipped and operates all year round. It can accommodate summer schools and small working groups as well as cultural events (concerts, exhibitions ...). It is available both to members of the academic community of the University of Thessaly, as well as to organizations and groups outside the University of Thessaloniki, which are active both in Greece and abroad - for the organization of seminars, workshops and scientific, educational and cultural activities in general. natural beauty, available infrastructure and location make it a welcoming haven and a convenient venue for doing so.
The complex also serves as a space for the hospitality of academics, researchers, people of letters and the arts who wish to stay in it for a short time as the house and the surrounding area offer ideal working conditions.
The hosting of groups and individuals in this area is at the request of the interested parties on the site "Information System for Availability of Areas". For more information, please contact the University of Thessaly, the University of Thessaly, tel. 2421074641.
VISIBILITY
The complex is open to visitors throughout the year.
Divine Liturgy will be held at the Holy Monastery of Agios Nikolaos, Paus Argalasti, Pelion, every month, namely the first Saturday from July 4th to October 3rd
For individual or group visits or the ability to perform Holy Sacred Liturgy, except for the weekend, interested parties can contact Mr. Pavlos Droggitis by phone at: 24210-52491, 24230-55888, 6978259283 and email: pdrogit@uth.gr
Mr. Pavlos Drogitis is an official in charge of the operation and maintenance of the Cultural and Convention Center of IM Agios Nikolaos Poou - Argalastis Pelion, whose eagerness and courtesy we had the opportunity to find ourselves when we contacted him to allow us to visit and photograph the band.
I can only point out the never-ending contribution of Nikkor 14-24 f / 2.8 without which none of the presented images would have been achieved due to the extent of the buildings and the tightness of the courtyard.

Tags:   Paou Kalamos Argalasti Pelion Pilion Pelio Pilio Magnesia Thessaly traditional architecture tradition orthodox church religion cloister monastery mountPelion mountPelio mountPilion mountPilio orthodoxy traditional architecture

N 59 B 7.2K C 1 E Jul 15, 2017 F Oct 14, 2017
 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΠΗΛΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΟΥ)
Η Μονή του Αγίου Νικολάου η οποία είναι κτισμένη στη θέση Πάου, στα 2 χλμ. νοτιοδυτικά της Αργαλαστής, ιδρύθηκε το 1732 και καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1831. Ο μοναστηριακός χώρος είναι περιτειχισμένος και περιλαμβάνει στο κέντρο της μεγάλης αυλής τον ναό του Αγίου Νικολάου και τριγύρω λιθόκτιστα διώροφα κτίσματα με καμάρες. Ο πέτρινος ναός φέρει θολωτή οροφή, εσωνάρθηκα , λευκό τέμπλο και ,εξαιρετικές τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, μαρμάρινο δάπεδο με πεντάκτινο άστρο. Το μαρμάρινο υπέρθυρο φέρει επιγραφή με το έτος 1778. Ο ναός εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.

Το παλαιό μοναστήρι ανακατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σεβασμό στην ιστορικότητα του συγκροτήματος μετά την παραχώρησή του σε αυτό από την Κοινότητα Αργαλαστής από το 1985 μέχρι το 2084 και λειτουργεί ως συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο. Το συγκρότημα που αποτελείται από τον αύλειο χώρο, δωμάτια 8 δίκλινα και 1 τετράκλινο (+χώρο εστίασης και χώρο αναμονής), αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 25 ατόμων, αίθουσα συναντήσεων χωρητικότητας 20 ατόμων και ένα μικρό εκθεσιακό χώρο, περιβάλλεται από μια έκταση 600 στρεμμάτων Το φυσικό κάλλος και η τοποθεσία του –κοντά στην Αργαλαστή και σε κομβικό σημείο του οδικού και πεζοπορικού δικτύου επικοινωνίας των χωριών του νοτίου Πηλίου – το καθιστούν έναν ιδανικό χώρο για τη διενέργεια επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Το συγκρότημα που είναι επισκέψιμο (βλ. «Επισκεψιμότητα«), είναι πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργεί όλον τον χρόνο. Δύναται να φιλοξενήσει θερινά σχολεία και μικρές ομάδες εργασίας, ως και πολιτιστικά δρώμενα (συναυλίες, εκθέσεις…). Διατίθεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και σε φορείς και ομάδες εκτός του Π.Θ, που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό- για την διοργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας και γενικότερα επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς το φυσικό κάλλος, η διαθέσιμη υποδομή και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα φιλόξενο καταφύγιο και ένα πρόσφορο χώρο για τη υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων.
Το συγκρότημα λειτουργεί όμως και σαν χώρος φιλοξενίας πανεπιστημιακών, ερευνητών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών που επιθυμούν να μείνουν σε αυτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το οίκημα και ο περιβάλλον χώρος του προσφέρουν ιδανικές συνθήκες εργασίας.
Η φιλοξενία ομάδων και ατόμων στον χώρο αυτό γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο δικτυακό τόπο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Χώρων». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τηλ. 2421074641.
Δεν μπορώ παρά να επισημάνω και την εν των ών ουκ άνευ συμβολή του Nikkor 14-24 f/2.8 χωρίς τον οποίο καμιά από τις παρουσιαζόμενες εικόνες δεν θα είχαν επιτευχθεί λόγω της έκτασης των κτισμάτων και της στενότητος του αυλείου χώρου.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Το συγκρότημα της είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Θεία Λειτουργία θα τελείται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Πάου Αργαλαστής Πηλίου κάθε μήνα και συγκεκριμένα το πρώτο Σάββατο από τις 4 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου
Για ατομικές ή ομαδικές επισκέψεις ή δυνατότητα εκτέλεσης της Ιερής Θείας Λειτουργίας, εκτός Σαββατοκύριακου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Παύλο Δρογγίτη, στα τηλέφωνα: 24210-52491, 24230-55888, 6978259283 και email: pdrogit@uth.gr
Ο κ. Παύλος Δρογγίτης είναι εντεταλμένος υπάλληλος για την λειτουργία και τη συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού κέντρου της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Πάου - Αργαλαστής Πηλίου του οποίου την ευπροσηγορία και την ευγένεια είχαμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι και ωσίν όταν επικοινωνήσαμε μαζί του για να μας επιτραπεί η επίσκεψη και η φωτογράφιση του συγκροτήματος.

CONFERENCE & CULTURAL CENTER OF THE UNIVERSITY OF THESSALY AT ARGALASTI PELION (FORMER HOLY MONASTERY OF AGIOS NIKOLAOS PAU)
The Monastery of Agios Nikolaos, built at the place of Paou, 2 km southwest of Argalasti, was founded in 1732 and was destroyed by the Turks in 1831. The monastery area is walled and includes the church of St. Nicholas in the center of the large courtyard and stone-built two storey buildings with arches. The stone temple has a vaulted ceiling, an altar, a white temple, and extraordinary 18th-century frescoes, marble floor with a five-pointed star. The marble lintel is inscribed with the year 1778. The temple celebrates on December 6th.

The old monastery was rebuilt by the University of Thessaly, respecting the historicity of the complex after it was conceded to it by the Community of Argalasti from 1985 until 2084 and it functions as a congress and cultural center. The complex consists of the adjoining space, rooms 8 double and 1 quadruple (+ dining room and waiting area), a conference room with a capacity of 25 people, a meeting room with a capacity of 20 people and a small exhibition area, surrounded by an area of 600 acres The natural beauty and its location - near Argalasti and at a hub of the road and hiking network of the villages of southern Pelion - make it an ideal venue for scientific and cultural events.
The complex that is accessible (see "Trafficking") is fully equipped and operates all year round. It can accommodate summer schools and small working groups as well as cultural events (concerts, exhibitions ...). It is available both to members of the academic community of the University of Thessaly, as well as to organizations and groups outside the University of Thessaloniki, which are active both in Greece and abroad - for the organization of seminars, workshops and scientific, educational and cultural activities in general. natural beauty, available infrastructure and location make it a welcoming haven and a convenient venue for doing so.
The complex also serves as a space for the hospitality of academics, researchers, people of letters and the arts who wish to stay in it for a short time as the house and the surrounding area offer ideal working conditions.
The hosting of groups and individuals in this area is at the request of the interested parties on the site "Information System for Availability of Areas". For more information, please contact the University of Thessaly, the University of Thessaly, tel. 2421074641.
VISIBILITY
The complex is open to visitors throughout the year.
Divine Liturgy will be held at the Holy Monastery of Agios Nikolaos, Paus Argalasti, Pelion, every month, namely the first Saturday from July 4th to October 3rd
For individual or group visits or the ability to perform Holy Sacred Liturgy, except for the weekend, interested parties can contact Mr. Pavlos Droggitis by phone at: 24210-52491, 24230-55888, 6978259283 and email: pdrogit@uth.gr
Mr. Pavlos Drogitis is an official in charge of the operation and maintenance of the Cultural and Convention Center of IM Agios Nikolaos Poou - Argalastis Pelion, whose eagerness and courtesy we had the opportunity to find ourselves when we contacted him to allow us to visit and photograph the band.
I can only point out the never-ending contribution of Nikkor 14-24 f / 2.8 without which none of the presented images would have been achieved due to the extent of the buildings and the tightness of the courtyard.

Tags:   Paou Kalamos Argalasti Pelion Pilion Pelio Pilio Magnesia Thessaly traditional architecture tradition orthodox church religion cloister monastery mountPelion mountPelio mountPilion mountPilio orthodoxy arbre route pelouse traditional architecture

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

For sale on gettyimages

My Board “Pelion coastal and mountainy” on gettyimages

My board “Portrait and people” on Getty Images

My photos for sale on getty images

My blog Λογεικών Logikon

Tags:   kalamos magnesia pelion pelio mount mount pelion mount pelio coastal pelion coastal pelio sea people action sunset greece hellas boats seasports pagasitikos pagasitikos gulf seagames


83.3%