Fluidr
about   tools   help   Y   Q   a         b   n   l
User / de kist / Sets / Friesland
Tom Kisjes / 22 items

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Friesland
Getting the hay before the rain comes!
Image made with kite and camera (attached to the kite's line), near hamlet Spanga.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Spanga Ossenzijl hooien hooiland aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Kornwerderzand
Kornwerderzand is a settlement on the Afsluitdijk, a major dam in the Netherlands, that links the province Friesland with the province North Holland. It is situated on a former artificial island which was created during the construction of the 30 km long dike in 1932. Shipping locks at Kornwerderzand -not visible on this image- provide a shipping connection between Wadden Sea (foreground) and lake IJssel (background). Visible is a complex of discharge sluices that control the water level of lake IJssel.
The pier where I flew my kite, with the camera attached to the kite's line, is mainly overgrown with Sea kale (Zeekool-Crambe maritima). © Tom Kisjes

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Kornwerderzand Afsluitdijk dijk dike spuisluizen discharge sluices IJsselmeer Waddenzee Wadden Sea zeekool Crambe maritima sea kale aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

Netherlands, Gaast.
Gaast is a small village in the Province of Friesland. The following info on Gaast is therefore in the Frisian language. Give it your all :0)

Gaast is in doarp yn de gemeente Súdwest Fryslân, oan de kust fan de Iselmar tusken Warkum en Makkum, mei neistenby 200 ynwenners. Gaasten binne hege balstien- en sângrûnen, opstowe troch Skandinavysk lâniis, sa'n 135.000 jier lyn. Om 1270 hinne wurdt skreaun oer Lutkegast, Lytse Gaast dus. Gaast wie eartiids in fiskersdoarp oan de Sudersee. De ynwenners fertsjinnen harren brea mei de walfiskfangst. Yn it wapen fan Gaast stiet dan ek in walfisk ôfbylde.

Image made with kite and camera.

Tags:   KAP Netherlands Friesland Gaast IJsselmeer IJsselmeerdijk Zuiderzee aerial

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands Hogebeintum church
Hogebeintum (Frisian: Hegebeintum) is a small village in the province of Friesland. Hogebeintum is home to the highest artificial dwelling hill, or terp, in the Netherlands, measuring around 8.8 metres (29 ft) tall. The high ground of the terp was historically (from 600 BC) used as a place of refuge during unusually high tides and storm floods, in a time without dykes.
Image made with kite and camera (attached to the kite's line).

Hegebeintum is in terpdoarp yn de gemeente Ferwerderadiel. Hegebeintum leit op de heechste terp fan Nederlân: 8,80 meter boppe NAP. Troch setting (of boaiemsakking) fan de grûn is de hichte fan de terp yn de rin fan de iuwen leger wurden; yn it ferline moat de terp noch heger west hawwe. De terp is al fan 600 foar Kristus ôf bewenne. It typysk Fryske tsjerkje (mei stikken dowestien út de 13e iuw) dat boppe-op de terp fan Hegebeintum stiet kin besichtige wurde; ûnderoan de terp is in besikerssintrum.

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Hogebeintum Hegebeintum Hogebeintum kerk Hogebeintum terp kerk church terp aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie terpdorp

 • DESCRIPTION
 • COMMENT
 • MAP
 • O
 • L
 • M

The Netherlands-Kornwerderzand
Kornwerderzand is a settlement on the Afsluitdijk, a major dam in the Netherlands, that links the province Friesland with the province North Holland. It is situated on a former artificial island which was created during the construction of the 30 km long dike in 1932. Shipping locks at Kornwerderzand -not visible on this image- provide a shipping connection between Wadden Sea (foreground) and lake IJssel (background). Visible is a complex of discharge sluices that control the water level of lake IJssel.
The pier where I flew my kite, with the camera attached to the kite's line, is mainly overgrown with Sea kale (Zeekool-Crambe maritima). © Tom Kisjes

Tags:   KAP Nederland The Netherlands Friesland Kornwerderzand Afsluitdijk dijk dike spuisluizen discharge sluices IJsselmeer Waddenzee Wadden Sea zeekool Crambe maritima sea kale aerial luchtfoto aerial photography luchtfotografie


22.7%